[Żródła do historii Polski XIX-XX w.]


1919 grudzień 30, Ryga

Umowa zawarta między Naczelnym Dowództwem WP a Naczelnym Dowództwem Wojsk Łotewskich

w sprawie wspólnej zaczepnej akcji bojowej przeciw Armii Czerwonej

  1. Polsko-łotewskie wojska rozpoczynają 3-go stycznia wspólną akcję na odcinku Kwasławka-Wyszki-Dubna.
  2. Celem operacji: zajęcie powyższej linii i uzyskanie bezpośredniej łączności obu armii.
  3. Dla przeprowadzenia powyższych operacji Naczelne Dowództwo Wojsk Łotewskich wyznaczyło grupę wojsk 10 000 bagnetów, a polskie - 30 000.
  4. Dla obu grup ustanawia się wspólne dowództwo, które powierza się gen. Rydzowi-Śmigłemu, do którego odkomenderowany zostaje w charakterze szefa sztabu polsko-łotewskiej grupy upełnomocniony oficer Nacz. Dow. Wojsk Łotewskich ppłk Weiss. Dowództwu gen. Śmigłego podlega ogólne prowadzenie operacji, etapy i koleje całego zdobytego terenu.
  5. Wyżywienie wszystkich wojsk polskich prawego brzegu Dźwiny zabezpieczone przez Nacz. Dow. Wojsk Łotewskich, a mianowicie: furaż od początku operacji, a wyżywienie po 7 dniach po rozpoczęciu akcji. Jednakże wojsko polskie ma mieć 3-dniową żelazną porcję na wypadek przerwy w dostarczaniu.
  6. Dla organizacji miejscowego samorządu i pośrednictwa między wojskami polskimi i ludnością zostaje odkomenderowany do szt[abu] gen. Rydza-Śmigłego pełnomocnik dla administracji cywilnej, poza tym obowiązkiem jego jest współdziałanie w zaopatrzeniu wojsk polskich.
  7. Budowę mostu kolejowego na Dźwinie biorą na siebie wojska polskie, pod zarządem których znajdować się będzie wymieniony most i kolej do stacji Dźwińsk wyłącznie.
  8. Zdobycz: uzbrojenie i amunicję Łotyszom, zapasy prowiantowe i zdobyty cały tabor kolejowy dzieli się między łotewskie i polskie wojska z warunkiem użycia go na linii kolejowej Wilno-Ryga.
  9. Wojska polskie pozostają na prawym brzegu dotąd, dopóki Nacz. Dow. Wojsk Łotewskich nie będzie w stanie przejąć całego frontu prawego brzegu, po czym pozostanie tylko oddział wojska ochraniający most drogi żelaznej i linię kolejową od mostu do stacji Dźwińsk wyłącznie.
  10. Umowa ta zawarta między naczelnymi wodzami polskich i łotewskich wojsk obowiązuje tylko do zawarcia nowej umowy.

Podpisali ze strony Łotwy:

Naczelny wódz wojsk łotewskich Ballod[is],
szef Sztabu Generalnego pułk Szt. Gen. Radziń[sz].

Ze strony polskiej:

pełnomocnik Nacz. Dow. Wojsk Polskich
kpt. Szt. Gen. Myszkowski.


Źródło:
Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, Red. N. Gąsiorowska-Grabowska, I. A.Chrienow, t. 2, listopad 1918-kwiecień 1920, Warszawa 1961, s. 521-522.

Powrót do wykazu chronologicznego