[Żródła do historii Polski XIX-XX w.]


1934 marzec 7, Warszawa

Protokół handlowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką

Rząd Polski i Rząd Rzeszy Niemieckiej, ożywione pragnieniem zakończenia anormalnego stanu w ich stosunkach gospodarczych oraz stworzenia przez niniejsze porozumienie podstawy do dalszego rozwoju w drodze umownej ich wymiany handlowej, postanowiły, co następuje:

 1. Zniesione zostają wzajemne zarządzenia bojowe, a mianowicie:
  1. ze strony niemieckiej: Stosowanie do produktów gleby i przemysłu polskiego pochodzenia taryfy maksymalnej (Obertarif), o ile stosowanie to nie zostało już uchylone przez rozporządzenia z 14 marca 1932 r. ("Reichsgesetzblatt" 1932, część I, str. 142) i z 26 marca 1932 r. ("Reichsgesetzblatt" 1932, część I, str. 166).
  2. ze strony polskiej:
  3. Załącznik 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z 11 października 1933 r. o zakazie przywozu niektórych (niemieckich) towarów (Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 561).
  4. Stosowanie do towarów niemieckich ceł maksymalnych według rozporządzenia z 11 października 1933 r. ("Monitor Polski" Nr 236, poz. 256).
  5. obwieszczenie z 10 marca 1926 r. dotyczące zabronienia przewozu zakazanych do przywozu towarów przez niemieckie porty i koleje żelazne ("Monitor Polski" Nr 56), jak również dalsze zarządzenia w tej sprawie.
 2. Pochodzenie towaru z niemieckiego lub polskiego obszaru celnego nie może w przyszłości stanowić powodu do jakiejkolwiek dyskryminacji przy stosowaniu i przyznawaniu autonomicznych ulg celnych, tj. takich ulg celnych, które obowiązują ogólnie na polskim lub na niemieckim obszarze celnym.
 3. Rząd Rzeszy Niemieckiej stosować będzie do przywozu z niemieckiego obszaru celnego stawki ogólnej taryfy przywozowej celnej.
 4. Rząd polski stosować będzie do przywozu z Rzeszy Niemieckiej stawki II kolumny taryfy celnej przywozowej.
  Korzyści specjalne, które będą przysługiwały Niemcom przy stosowaniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 1933 r. (Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 561) stanowią przedmiot osobnego porozumienia.
 5. Rząd Rzeszy Niemieckiej przyrzeka, że przy przywozie masła uwzględniać będzie w należyty sposób interesy polskie.
 6. Rząd Rzeszy Niemieckiej udzielać będzie pozwoleń na wywóz do polskiego obszaru celnego złomu wymienionego w numerze wywozowym 843 statystycznego spisu towarów, stosownie do porozumienia między przedstawicielami polskiego i niemieckiego przemysłu żelaznego z dnia 19 października 1933 r.
 7. W zakresie tranzytu zwierząt żywych, części zwierząt oraz produktów zwierzęcych pochodzących z polskiego obszaru celnego stosowane będą w Rzeszy Niemieckiej postanowienia zawarte w załączonym specjalnym porozumieniu.
 8. Obydwa rządy zaniechają we wzajemnych stosunkach gospodarczych wszelkiego rodzaju dyskryminacji powstałych jako skutek konfliktu gospodarczego.
 9. O ile po wejściu w życie niniejszego Protokółu jedna ze Stron, na skutek jego niekorzystnego oddziaływania lub też na skutek przedsięwziętych przez drugą Stronę zarządzeń w dziedzinie gospodarczej, uważałaby się za pokrzywdzoną, lub też o ile jedna ze Stron nie byłaby w możności dotrzymywać postanowień zawartych w niniejszym Protokóle, rozpoczęte będą bezzwłocznie, na jej żądanie, rokowania w celu zaradzenia temu stanowi rzeczy. O ile rokowania te w ciągu miesiąca, licząc od dnia wpłynięcia wniosku, nie doprowadziłyby do zadowalającego rezultatu, wówczas Strona, która uważa się za pokrzywdzoną, będzie miała prawo Protokół niniejszy wymówić. W tym wypadku straci on moc obowiązującą w miesiąc po wymówieniu.
 10. Protokół niniejszy, który sporządzony został w dwóch oryginałach w języku polskim i niemieckim, będzie ratyfikowany i dokumenty ratyfikacyjne będą wymienione możliwie najrychlej w Berlinie. Protokół wchodzi w życie dziesiątego dnia po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych.

Sporządzono w Warszawie, dnia 7 marca 1934 r.

J. Beck
H. von Moltke


Źródło:
"Monitor Polski", 17 III 1934, nr 63, s. 2

Powrót do wykazu chronologicznego